Yang et al. 2021: Evolved Massive Stars at Low-metallicity III. A Source Catalog for the Large Magellanic Cloud

Evolved Massive Stars at Low-metallicity III. A Source Catalog for the Large Magellanic Cloud Ming Yang, Alceste Z. Bonanos, Biwei Jiang, Jian Gao, Panagiotis Gavras, Grigoris Maravelias, Shu Wang, Xiao-Dian Chen, Man I Lam, Yi Ren, Frank Tramper, Zoi T. Spetsieri Abstract We present a clean, magnitude-limited (IRAC1 or WISE1≤15.0 …

Yang et al. 2018: Red supergiant stars in the Large Magellanic Cloud. II. Infrared properties and mid-infrared variability

Red supergiant stars in the Large Magellanic Cloud. II. Infrared properties and mid-infrared variability Yang, Ming; Bonanos, Alceste Z.; Jiang, Bi-Wei; Gao, Jian; Xue, Meng-Yao; Wang, Shu; Lam, Man I.; Spetsieri, Zoi T.; Ren, Yi; Gavras, Panagiotis Abstract The characteristics of infrared properties and mid-infrared (MIR) variability of red supergiant …